Socijalna medicina promocija zdravlja

2019-11-12 01:47

Naziv predmeta: OPA I SOCIJALNA DENTALNA MEDICINA. Proelnik katedre: Prof. dr Boris Hraba Izvedbeni plan nastave za kolsku 2016. 2017. godinuSocijalna medicina je nauka koja se bavi ispitivanjem meusobnog utjecaja socijalnih odnosa i patolokih pojava u narodu i pronalaenjem mjera socijalnog karaktera za unapreenje zdravlja A. tampar, 1926. Ili jednostavnije: Socijalna medicina je nauka o zatiti zdravlja ljudi u zajednici i o organizaciji te zatite. socijalna medicina promocija zdravlja

Naziv kolegija Socijalna medicina i zdravstveni menadment Kod kolegija Studijski program Ciklus Integrirani sveuilini studij, medicina Godina Studija V. ECTS vrijednost boda: 3, 5

Razlikovati pojmove promicanje zdravlja, ouvanje zdravlja i spreavanje bolesti, lijeenje, zdravstveni odgoj, socijalna medicina. Opisati koncept promicanja zdravlja pojedinca i njegove okoline kroz ulogu medicinske sestre. PROMOCIJA ZDRAVLJA SOCIJALNA MEDICINA. Sestrinski Proces i Njegova Primjena. 6. JAVNO ZDRAVSTVO za dravni. Prirunik Zatita Na Radu. METODIKA ZDRAVSTVENOG ODGOJA. Aleksandar Peji, Zdravlje starih ljudi. Download. Jump to Page. You are on page 1 of 29. Search inside document. PROMOCIJA ZDRAVLJA.socijalna medicina promocija zdravlja SOCIJALNA MEDICINA SKRIPTA BEOGRAD 2002. I1. TEORIJSKI KONCEPT ZDRAVLJA RAZVOJ SHVATANJA O ZDRAVLJU Razvoj shvatanja o zdravlju menjao se kroz istoriju. ANTIKI PERIOD Prva zabeleena shvatanja govore o zdravlju kao o stanju ravnotee. U KINI je smatrano da ako se narui red stvari u prirodi, mora nastati bolest.

Rating: 4.88 / Views: 942

Socijalna medicina promocija zdravlja free

IZ PREDMETA SOCIJALNA MEDICINA Oblast Socijalna medicina 1. Nauka o zatiti zdravlja ljudi u zajednici je. 20. Promocija zdravlja je: a. Unapreenje i ouvanje zdravlja b. Spreavanje i suzbijanje nastanka oboljenja c. Rano otkrivanje oboljenja 21. Prevencija zdravlja je: a. Unapreenje i ouvanje zdravlja socijalna medicina promocija zdravlja zdravlja u europskim gradovima bez politikih granica. Zagreb je bio jedan od osnivaa Projekta Zdravi grad, tj. kao jedanaesti grad u Europi prihvatio je ciljeve i stremljenja Zdravih gradova. Osnovna zadaa bila je promocija i razvijanje pozitivnog koncepta zdravlja u svim segmentima ivota grada. Projekt Naziv predmeta SOCIJALNA MEDICINA ifra predmeta Status predmeta semestar ECTS kredit Fond asova obavezni IX 2 30 (11) Studijski programi za koje se Najava natjeaja Promocija zdravlja i prevencija bolesti faza I Prezentacija UKF natjeaja Moja prva suradnja 1C Javni poziv za podnoenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa Tehnoloki razvoj, istraivanje i primjena inovacija za 2017. godinu Poetna stranica O nama Ustroj Katedre Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zatite Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zatite Vijesti